Clientenraad

Clientenraad en wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt en bewaakt de belangen van de cliënten van Watch Over Care.

Via de cliëntenraad heeft de cliënt medezeggenschap in het beleid van Watch Over Care.

Voor de cliëntenraad staat het belang van cliënten binnen Watch Over Care altijd voorop. Daarom stimuleert de cliëntenraad ook steeds een goede afstemming van de zorg- en dienstverlening van Watch Over Care op de wensen en eisen van de cliënt. De cliëntenraad let dus op de kwaliteit van het complete aanbod aan zorg en diensten dat Watch Over Care biedt.

De cliëntenraad is daarom ook nauw betrokken bij kwaliteitsonderzoek en allerlei activiteiten en projecten die de kwaliteit kunnen verbeteren.

De cliëntenraad onderhoudt contacten met de directie van Watch Over Care en brengt zij de officiële adviezen uit. Mogelijke onderwerpen waarover een cliëntenraad advies kan uitbrengen zijn:

  • klachtafhandeling
  • kwaliteitsbeleid
  • samenwerkings- of fusieplannen.

Hoe werkt een cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit leden die in het werkgebied van Watch Over Care wonen. Gewoonlijk vier keer per jaar komen zij bijeen om te vergaderen. Bovendien overlegt de cliëntenraad met de directie van Watch Over Care met de verschillende zorgmanagers en met andere deskundigen.

Hoe houd de cliëntenraad contact met de cliënten?

De cliëntenraad onderhoudt structureel contact met de cliënten door middel van enquêtes, klankbordgroepen en cliëntpanels. Ook heeft de cliëntenraad contact met regionale cliënten- en consumentenplatforms, met het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraad en met cliëntenraden van andere instellingen. Zo krijgt de cliëntenraad een goed beeld van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en hoe deze kan worden verbeterd.

Wettelijke verplichting

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat, in dit geval Watch Over Care wettelijk verplicht is om één cliëntenraad in te stellen en bij hen advies in te winnen over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. De wetgever geeft de cliëntenraad dus een aantal wettelijke instrumenten om de medezeggenschap daadwerkelijk vorm te kunnen geven. Denkt  bijvoorbeeld aan het kwaliteitsbeleid en het goed omgaan met klachten. Ook bespreekt de cliëntenraad financiële en organisatorische zaken met Watch Over Care en praten mee over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. Ook als er eventuele samenwerkings- of fusieplannen met andere organisaties bestaan, wordt de cliëntenraad bij zo´n proces vanaf het begin betrokken.

De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

Klachtenafhandeling wat te doen bij klachten?

Wij zijn pas tevreden als de cliënt dat is, want Watch Over Care wil zoveel mogelijk de wensen van haar cliënten in het middelpunt stellen. Als de cliënt desondanks niet tevreden is over onze zorg-, hulp- of dienstverlening, dan horen we dat graag van de cliënt. De reactie biedt ons de mogelijkheid om te leren, iets te herstellen of te verbeteren. En dat komt ten goede aan al onze cliënten. Watch Over Care hanteert daarom een klachtenbeleid met betrekking tot klachten van cliënten of klagers waarbij het streven is om klachten zoveel mogelijk door middel van bemiddeling tussen cliënt en onze medewerker(s) op te lossen.

Is de cliënt toch nog niet voldoende tevreden, dan heeft hij/zij de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Meer informatie treft de cliënt aan in onze brochure of op de formulieren klachten in het zorgdossier. Deze kan de cliënt desgewenst opvragen via ons centrale telefoonnummer:  

Heeft de cliënt vragen aan of suggesties voor de cliëntenraad, dan kan hij/zij die schriftelijk doorgeven.